Dgrowbox.gif

Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w growbox.pl

Selekcja cykliczna - fragment podręcznika Ogólna Hodowla Roślin

Z www.Wiki.Haszysz.com
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

W początkach heterozyjnej hodowli kukurydzy uzyskiwano linie wsobne z panmiktycznych odmian i populacji. Kiedy okazało się, że metoda ta nie zapewnia już dalszego postępu hodowlanego, zaczęto stopniowo wykorzystywać jako materiał wyjściowy populacje mieszańcowe, pochodzące z krzyżowania dobrych linii wsobnych. W populacjach takich można się spodziewać częstszego występowania korzystnych kombinacji pożądanych genów niż w swobodnie krzyżującym się łanie, co rokuje nadzieję dalszego znacznego wzrostu wydajności. Okazało się jednak, że plenność odmian heterozyjnych uzyskanych w wyniku krzyżowania linii wsobnych z drugiego, a nawet trzeciego lub czwartego cyklu selekcyjnego może zostać podniesiona tylko w bardzo niewielkim stopniu. Brak oczekiwanego wzrostu wydajności można wyjaśnić jedynie niedostateczną skutecznością zastosowanej metody. Jak się okazuje, proces wytwarzania linii wsobnych przez samozapylenie w każdym kolejnym pokoleniu zachodzi zbyt szybko. W każdym pokoleniu wsobnym udział heterozygotycznych genów zostaje zredukowany o połowę na korzyść genów homozygotycznych i tym samym liczba genów, które mogłyby dać korzystne kombinacje w odmianie mieszańcowej, bardzo szybko się zmniejsza, tak że w końcu efekt ukierunkowanej selekcji nie jest dużo lepszy od całkowicie przypadkowego doboru. Dla zobrazowania tego stanu rzeczy Allard (1960) cytuje następujące porównanie, zaczerpnięte z Lusha (1943): przy ciągłym chowie wsobnym różnice w intensywności selekcji, a nawet jej całkowite zaniechanie, mają na uzyskane rezultaty równie nikły wpływ (por. tab. 9), jak lepsza lub gorsza umiejętność pływania na los człowieka, który wpadł do Niagary na kilka metrów przed wodospadem. Dobra umiejętność pływania ma znaczenie tylko tam, gdzie prąd wody jest powolny. Podobnie intensywność selekcji może mieć istotnie decydujące znaczenie tylko w warunkach powolnego wzrostu stopnia homozygotyczności. Stąd wniosek, aby przy formowaniu linii przeznaczonych do krzyżowania stosować łagodniejsze formy chowu wsobnego, które stwarzałyby lepsze warunki do nagromadzenia pożądanych genów różnego pochodzenia, przez dopuszczenie do zapłodnienia pyłkiem pochodzącym z większej liczby roślin.

Na tych założeniach opiera się metoda znana pod nazwą selekcji cyklicznej. Termin angielski recurrent selection zaproponował Hull (1945), który jako pierwszy opublikował krytyczne studium tej nowej metody hodowlanej.

Materiałem wyjściowym przy selekcji cyklicznej może być dowolna heterozygotyczna populacja, czyli panmiktyczne odmiany populacyjne, syntetyczne lub heterozyjne (pojedyncze lub podwójne mieszańce). Populacje uzyskane w wyniku cyklicznej selekcji mogą być wykorzystane do różnych celów, a więc nie tylko do tworzenia linii wsobnych, ale również jako komponenty odmian mieszańcowych lub syntetycznych, jako materiał wyjściowy do dalszej selekcji (np. u kukurydzy oraz buraków cukrowych i pastewnych) itd.


Selekcja cykliczna znana jest w czterech wariantach:

1. selekcja cykliczna zwykła,
2. selekcja cykliczna jako test na ogólną lub
3. na swoistą wartość kombinacyjną oraz
4. wzajemna selekcja cykliczna (ang. reciprocal recurrent selection), która również może być pomocna przy testowaniu tak ogólnej, jak i swoistej wartości kombinacyjnej.


Zwykła selekcja cykliczna przebiega zasadniczo w następujących etapach:

1. samozapylenie heterozygotycznych pojedynków,
2. rozmnożenie najlepszych pojedynków i krzyżowanie ich potomstw we wszystkich możliwych kombinacjach,
3. wysiew populacji uzyskanych w wyniku krzyżowania i samozapylenia wybranych pojedynków (jak w p. 1); takie trzyetapowe cykle są sukcesywnie powtarzane aż do uzyskania populacji o pożądanych właściwościach.


W drugim i trzecim wariancie selekcji cyklicznej włączane jest badanie wartości kombinacyjnej krzyżowanych potomstw pojedynków. Jeżeli jako tester występuje genetycznie niejednorodna odmiana lub populacja, test daje odpowiedź dotyczącą ogólnej wartości kombinacyjnej. Jeżeli natomiast testerem jest jednorodna linia wsobna, wyniki testu dotyczą swoistej wartości kombinacyjnej.

Wzajemna selekcja cykliczna uwzględnia w pewnym stopniu zarówno ogólną, jak i swoistą wartość kombinacyjną. W metodzie tej, zaproponowanej przez Comstocka, Robinsona i Harveya (1949), materiał wyjściowy stanowią dwie różne populacje możliwie odmiennego pochodzenia (A i B). W każdej z nich pewna liczba roślin zostaje samozapylona. Jednocześnie te same rośliny są krzyżowane — A X B i B X A. Nasiona uzyskane z samozapylenia zostają w rezerwie do trzeciego etapu cyklu, natomiast nasiona pochodzące ze skrzyżowania służą do założenia w drugim roku doświadczenia porównawczego. Na podstawie wyników tego doświadczenia ustala się, które pojedynki z obu populacji dają najlepsze mieszańce. Pozostawione rezerwy tych pojedynków zostają wysiane w trzecim roku (osobno A i B) i przekrzyżowane we wszystkich możliwych kombinacjach. Na tym kończy się pierwszy cykl. W czwartym roku rozpoczyna się drugi cykl, w którym materiałem wyjściowym są ulepszone populacje A' i B', tak jak to schematycznie przedstawiono na rysunku 35.

Z populacji uzyskanych w drugim, trzecim lub jeszcze późniejszym cyklu mogą być wybrane pojedynki stanowiące materiał wyjściowy dla linii wsobnych do krzyżowania pojedynczego (A' X B') lub podwójnego (A X B') X (B X A'), lub też populacje te mogą być zmieszane i przekrzyżowane w celu uzyskania nowej populacji w wysokim stopniu heterozygotycznej.

Zwykła i wzajemna selekcja cykliczna może być kombinowana z innymi metodami, jak to proponują przede wszystkim Eberhart i in. (1967) oraz Doggett i Eberhart (1968 ) przy opracowywaniu programów hodowlanych dla krajów rozwijających się.

Wzajemna selekcja cykliczna.gif

Fragment: Ogólna Hodowla Roślin : W.Hoffman, A.Murda, W.Plarre.warszawa 1975